Thé vert

27 tekstów – auto­rem jest Thé vert.

(...) czerwone

umy­kasz za źrenice
w om­glo­ny kształt - 

nies­pre­cyzo­wany sens dnia
do­pie­szcza nad­chodzącą noc

wy­mykasz się w kształt kolory
tworząc słowa miłość -

- co to za club, co to za miej­sce? - nie działa to jak bez­bar­wna su­kien­ka -  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 października 2018, 18:18

za­sięg zer­wa­ny w słuchaw­kach spląta­nych - wy­myślo­ny melanż...
- iry­tuje mnie kiedy nie od­pi­sujesz... jeee
Odtwórz
- a Ja jes­tem na panelu... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 września 2018, 19:50

* level designer

Odtwórz
przy­pom­nij mi dlacze­go? - pow­strzy­muję się
za­kochaj­my się po­konując ten dzi­ki lęk

czuję, że od­dychasz tym tle­nem - zakochania
- więc, wejdź i weź mnie bez opa­mięta­nia
skorzys­taj ze skrótu, który zdobyłeś

przys­pie­szmy tem­po tej gry
czu­je Cię
i jak to możli­we, że jes­teś wszędzie gdzie te­go chcę
zmysłowy zapach
upiłeś mnie, za­wiązując gest...
 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 18 czerwca 2018, 22:39

Odtwórz

wyp­ro­wadzam na spa­cer myśli są nie do końca bezpieczne... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 marca 2018, 00:35

(...) nic - prócz piasku

je­go po­całunek wta­pia ciernie
równo­leg­le roz­kwi­ta noc drżeniem

jej roz­chy­leniem zak­reśle­nie linii
ro­ku oczekiwanie,

od­cień pa­pilar­ny
wyp­le­ciony złotem śmiech

wbiegłeś w sza­rości od­bi­cia oczu
w złama­nej se­kun­dzie liczyłam...

* re­cenzja w po­koju w szkle -  wy­liczo­ne kwiaty na końcówkach palców  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 lutego 2018, 23:21

(...) powidok

trzy­mając im­bir kur­czo­wo cho­wam się za Tobą
wy­doby­wam z ka­nału myśli nienasycenie
trójkątne mam smakowanie

pot­rze­buję her­ba­ty z miodem
- roz­ciągnięte mil­cze­nie w geście słów
pozór mądrości małych różnic

pachnie tu imbirem

W nie możności mówienia kładę kwiat bzu
- ubieram awan­gardową kon­cep­cję słów
sta­je na sce­nie nierucho­mego teat­ru

być może Jes­tem zbiorem momentów
- i niep­re­cyzyj­nych cięć

* nie przywykłam 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 stycznia 2018, 23:55

(...) room..

my room - is an old ca­sino in the woords

ury­wam mo­ment z siebie
nie­chaj się pozór przeis­toczy w powód
efekt me­tafo­ry mo­tyla - nie wyszukany
nao­czna rzecz realności
czy­niąc wrażenie - cieni
dryf znaczeń bez udziału mowy
w roz­ciągnięciu me­tafo­rycznych kolorów
- notuj;
jakże, przeszy­wany eter słów
szept oka­leczo­nych ust
naz­byt Jes­tem - anulowana

* zielo­ne pudełko 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 grudnia 2017, 00:12

(...) wzbudzona wibracją obezwładnienia

sta­ran­ność białej myśli
onieśmiela mnie zawsze
szkic w szufladzie
w *chor­do­fonach - zas­pa­ne poranki
próbuję na­ryso­wać Ciebie
w skraw­kach ja­kie dostarczasz

- ob­serwuję rzeczywistość
połykając mi­nuty jednocześnie
wpa­sowuję puls
nie pot­ra­fię kochać * umownie
ot­wieram szcze­linę rozkojarzenia
wpuszczam -

* Człowieka z lus­tra - bez przyzwolenia
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 listopada 2017, 00:02

(...) wymów

Odtwórz

mi­niatu­ra
ciszą - zaszyta
myśl zawinięta,
w ołowiany pergamin
ścis­ka umysł - * drażnisz
ro­zed­rga­ne brze­gi ust
przyob­leczam -
szal morza - *wy-morzem
przy­cis­kam od końca
- może, wy­marzam Cię

*nie mów - rozczytuję 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 listopada 2017, 22:01

* sen

....w mod­litwie do­tyku - tonę
w dłoni ru­bino­wy smak
ocieka po szkle

chcesz - to milcz

płonący piasek
słów - wspominam

wróć - raz jeszcze

pragnę ciepły po­tok słów
niech deszczem zmoczą mnie

przyjdź - obej­mij mnie

w zak­rzy­wionym cza­sie klepsydry
od­ciśnij pa­pilar­ny gest

* wpro­wadź się do mych snów - znów 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 kwietnia 2017, 00:34

Thé vert

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 października 2018, 06:49Thé vert sko­men­to­wał tek­st woman hol­ding a ba­lan­ce*

10 października 2018, 21:12Thé vert sko­men­to­wał tek­st (...) czer­wo­ne

10 października 2018, 20:56Thé vert sko­men­to­wał tek­st Zaciszna de­gus­tacja

10 października 2018, 20:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st (...) czer­wo­ne

9 października 2018, 19:32Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 października 2018, 19:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st (...) czer­wo­ne

8 października 2018, 19:38G_green sko­men­to­wał tek­st (...) czer­wo­ne

8 października 2018, 18:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st (...) czer­wo­ne

8 października 2018, 18:18Thé vert do­dał no­wy tek­st (...) czer­wo­ne

2 października 2018, 15:49Thé vert sko­men­to­wał tek­st stany przejściowe