Thé vert

19 tekstów – auto­rem jest Thé vert.

* 34
Odtwórz
podążam przez ot­chłań co­raz mniej ideal­na - wciąż się sza­mocę - biegnę szu­kając spo­sobu na metę... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 września 2017, 10:47

* sen

....w mod­litwie do­tyku - tonę
w dłoni ru­bino­wy smak
ocieka po szkle

chcesz - to milcz

płonący piasek dotyku
słów - wspominam

wróć - raz jeszcze

pragnę ciepły po­tok słów
niech deszczem zmoczą mnie

przyjdź - obej­mij mnie

w zak­rzy­wionym cza­sie klepsydry
od­ciśnij pa­pilar­ny gest

* wpro­wadź się do mych snów - znów 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 kwietnia 2017, 00:34

* Grey

pot­ra­fisz zagrać
zmysłowy atak
-ob­ra­casz w palcach
siedem
kuszących grzechów

wsu­wasz się
do szpi­ku myśli
szeptem
drażnisz

-uwięziona,
sto­pa­mi dotykam
kla­wiszy ekstazy
drżę

- Pa­nie Grey
przyciągasz
per­fek­cją
po­ka­leczo­nej duszy... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 lutego 2017, 23:47

# w tle mrożąc usta

ta chwi­la może się zdarzyć
nie ko­nie­cznie wy­ciągnięta z szuflady

li­tery przy­lepione do ust
mrożą ciekawość

gdzieś po dru­giej stro­nie
ce­ruje się świat

wy­lewam z dzba­na ser­ce
co pachnie wzburzo­nym ogrodem

so­bota, 23 sier­pnia 2014
00:20, thevertx
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 grudnia 2016, 23:18

Odtwórz

... mo­ment widze­nia przez skórę,
ob­ra­casz mnie pal­ca­mi
zaprószoną w cza­sie
- przed czasem
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 listopada 2016, 00:03

* cyt

niewi­doczni od­czu­wal­ni
na­miętnie schowani
zmie­sza­ni związani

*w roz­ciętej skórce po­marańczy  

erotyk
zebrał 15 fiszek • 25 października 2016, 01:17

* pluskwa

Odtwórz

przepływ wpływów
diament ucis­kający szyję

z ele­gan­cją
rzeczow­nik pisze

by­wam jes­tem zni­kam
od­kry­wam oddycham

- żyję

par­ty­tura wers pauza....
gu­bię się w mu­zyce


*ideal­ny singiel... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 października 2016, 11:14

* na ustach

namiętnie
- wgryzam,
czer­woną szminkę z ust
lep­kie ciało - cyk,
smak pustyni
me­tafo­ra ginu
w świet­le
ćma barowa
wiem,
że mnie pod­glądasz -  zostań

* py­tanie pozostaw 

erotyk
zebrał 21 fiszek • 24 września 2016, 23:28

* w takt

...uderzam skrzydłem - głośno
unoszę duszę - lekko
do chmur - do gór

- wschodzi słońce
od dna, me­go głosu
drżę w pobliżu
- ry­sy zachodu
ko­niec dnia 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 sierpnia 2016, 01:05

* otwarta

beżowe wspomnienie
przy­tu­lo­ne z przerażenia
do krawędzi myśli
- żyję
od­dycham śniegiem

umie­szczo­na w mózgu
niez­liczo­nych połączeń
cze­kam na peronie
- ja­koś dziw­nie przemarzłam

wy­cięta z całości pomyłek
sko­lo­ry­zo­wa­na w samotności
ciągle Cie pragnę na wylot...

* zam­knij oczy, połóż się obok mnie... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 sierpnia 2016, 23:54

Thé vert

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 października 2017, 22:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st * 34 https://www.youtube.com/watch?v=DErpuItSKnA podążam przez ot­chłań [...]

16 października 2017, 22:03Thé vert sko­men­to­wał tek­st praćka*

16 października 2017, 22:00Thé vert sko­men­to­wał tek­st zmęczenie

12 października 2017, 00:47Thé vert sko­men­to­wał tek­st tak kochać

28 września 2017, 23:04Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***niczym szept...  

28 września 2017, 23:03Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***Nocą ...  

25 września 2017, 21:17Thé vert sko­men­to­wał tek­st ~~~

24 września 2017, 10:57Thé vert sko­men­to­wał tek­st taka gra

24 września 2017, 10:47Thé vert do­dał no­wy tek­st * 34 https://www.youtube.com/watch?v=DErpuItSKnA podążam przez ot­chłań [...]