Thé vert

21 tekstów – auto­rem jest Thé vert.

(...) room..

my room - is an old ca­sino in the woords

ury­wam mo­ment z siebie
nie­chaj się pozór przeis­toczy w powód
efekt me­tafo­ry mo­tyla - nie wyszukany
nao­czna rzecz realności
czy­niąc wrażenie - cieni
dryf znaczeń bez udziału mowy
w roz­ciągnięciu me­tafo­rycznych kolorów
- notuj;
jakże, przeszy­wany eter słów
szept oka­leczo­nych ust
naz­byt Jes­tem - anulowana

* zielo­ne pudełko 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 grudnia 2017, 00:12

(...) wzbudzona wibracją obezwładnienia

sta­ran­ność białej myśli
onieśmiela mnie zawsze
szkic w szufladzie
w *chor­do­fonach - zas­pa­ne poranki
próbuję na­ryso­wać Ciebie
w skraw­kach ja­kie dostarczasz

- ob­serwuję rzeczywistość
połykając mi­nuty jednocześnie
wpa­sowuję puls
nie pot­ra­fię kochać * umownie
ot­wieram szcze­linę rozkojarzenia
wpuszczam -

* Człowieka z lus­tra - bez przyzwolenia
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 listopada 2017, 00:02

(...) wymów

Odtwórz

mi­niatu­ra
ciszą - zaszyta
myśl zawinięta,
w ołowiany pergamin
ścis­ka umysł - * drażnisz
ro­zed­rga­ne brze­gi ust
przyob­leczam -
szal morza - *wy-morzem
przy­cis­kam od końca
- może, wy­marzam Cię

*nie mów - rozczytuję 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 listopada 2017, 22:01

* sen

....w mod­litwie do­tyku - tonę
w dłoni ru­bino­wy smak
ocieka po szkle

chcesz - to milcz

płonący piasek
słów - wspominam

wróć - raz jeszcze

pragnę ciepły po­tok słów
niech deszczem zmoczą mnie

przyjdź - obej­mij mnie

w zak­rzy­wionym cza­sie klepsydry
od­ciśnij pa­pilar­ny gest

* wpro­wadź się do mych snów - znów 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 kwietnia 2017, 00:34

* Grey

pot­ra­fisz zagrać
zmysłowy atak
-ob­ra­casz w palcach
siedem
kuszących grzechów

wsu­wasz się
do szpi­ku myśli
szeptem
drażnisz

-uwięziona,
sto­pa­mi dotykam
kla­wiszy ekstazy
drżę

- Pa­nie Grey
przyciągasz
per­fek­cją
po­ka­leczo­nej duszy... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 lutego 2017, 23:47

# w tle mrożąc usta

ta chwi­la może się zdarzyć
nie ko­nie­cznie wy­ciągnięta z szuflady

li­tery przy­lepione do ust
mrożą ciekawość

gdzieś po dru­giej stro­nie
ce­ruje się świat

wy­lewam z dzba­na ser­ce
co pachnie wzburzo­nym ogrodem

so­bota, 23 sier­pnia 2014
00:20, thevertx
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 grudnia 2016, 23:18

Odtwórz

... mo­ment widze­nia przez skórę,
ob­ra­casz mnie pal­ca­mi
zaprószoną w cza­sie
- przed czasem
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 listopada 2016, 00:03

* cyt

niewi­doczni od­czu­wal­ni
na­miętnie schowani
zmie­sza­ni związani

*w roz­ciętej skórce po­marańczy  

erotyk
zebrał 17 fiszek • 25 października 2016, 01:17

* pluskwa

Odtwórz

przepływ wpływów
diament ucis­kający szyję

z ele­gan­cją
rzeczow­nik pisze

by­wam jes­tem zni­kam
od­kry­wam oddycham

- żyję

par­ty­tura wers pauza....
gu­bię się w mu­zyce


*ideal­ny singiel... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 października 2016, 11:14

* na ustach

namiętnie
- wgryzam,
czer­woną szminkę z ust
lep­kie ciało - cyk,
smak pustyni
me­tafo­ra ginu
w świet­le
ćma barowa
wiem,
że mnie pod­glądasz -  zostań

* py­tanie pozostaw 

erotyk
zebrał 23 fiszki • 24 września 2016, 23:28

Thé vert

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 09:41Thé vert sko­men­to­wał tek­st (...) room..  

wczoraj, 20:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st (...) room..  

wczoraj, 12:53Thé vert sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

9 grudnia 2017, 21:11Thé vert sko­men­to­wał tek­st Wiśnie - tek­st pop­ra­wiony [...]

9 grudnia 2017, 21:04Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

9 grudnia 2017, 21:00Thé vert sko­men­to­wał tek­st (...) room..  

7 grudnia 2017, 08:31Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st (...) room..  

6 grudnia 2017, 23:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st leben - ne­bel

6 grudnia 2017, 22:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

5 grudnia 2017, 00:12Thé vert do­dał no­wy tek­st (...) room..